2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните линца, Правила за амитување аудиовизуелни комерциални комуникации, Обврски за обезбедување квизови, Користење телефонси услуги, Емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Импрсум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузери

– Редовен административен надзор ТВ М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Употреба на јазик во програмата, Изворно создадена програма

-Редовен програмски надзор ТВ М Охрид ДООЕЛ  (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

Надзор над изборното медиумско претставување

ТВ М Охрид ДООЕЛ (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 08.05.2019Accessibility

Accessibility