2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Објавување податоци за сопственичка структура

– Редовен административен надзор ТВ Ирис (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 25.07.2019

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор ТВ Ирис – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 19.06.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Ирис (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Мерка јавна опомена

Програмски концепт

– Изречена мерка јавна опомена на ТВ ИРИС Штип – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019Accessibility

Accessibility