2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Емитување изворно создадена програма како македонски аудиовизуелни дела

– Редовен програмски надзор ТВ Стар – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) 18.07.2019

Заштита на малолетните линца, Правила за амитување аудиовизуелни комерциални комуникации, Обврски за обезбедување квизови, Користење телефонси услуги, Емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Стар – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Импрсум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузери

ТВ Стар – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019Accessibility

Accessibility