2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Клан Мацедониа – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Мацедониа (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Клан Мацедониа (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

 Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Мацедониа (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Мацедониа (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.04.2019

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен прогрмаски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 11.09.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 11.09.2019

– Контролен пограмски надзор ТВ Клан Мацедониа – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

– Редовен програмски надзор – ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, член 53,54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Клан Мацедониа – (член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 31.12.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Клан Мацедониа (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗАВМУ) – 08.04.2019

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор – ТВ Клан Мацедониа (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

– Редовен програмски надзор  ТВ Клан Мацедониа (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Клан Мацедониа (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 09.05.2019


Accessibility

Accessibility