2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обезбедување јавност во работењето

– Дополнет извештај од редовен административен надзор ТВ Канал Вис (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2019

– Редовен админстративен надзор  ТВ Канал Вис (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019 

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Канал Вис (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена ТВ Канал Вис (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019Accessibility

Accessibility