2019 година

Барање информација од јавен карактер од ЗАМП – 12.06.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 21.06.2019


Препратено Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од АЕК – 10.06.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 13.06.2019


Барање информација од јавен карактер од ТВ Ускана Плус – 23.05.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 11.06.2019

Барање дополнителна информација од јавен карактер од ТВ Ускана Плус – 24.06.2019

Одговор на дополнително барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 25.06.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк  Центар за европски стратегии– 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии од областа на јавни набавки – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 23.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (објавување на огласи и склучени договори за јавни набавки) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 23.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (систем за следење на реализација на планот за јавни набавки) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (број на понудувачи на тендери од 01.01.2016 до 31.12.2018) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (процент на реализација на планот за јавни набавки) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 25.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (документ за пресметка на проценета вредност на набавките) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (дали за секоја јавна нбавка се изработува образложение на потребата на набавката) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (формирање комисии за јавни набавки) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Евротинк Центар за европски стратегии (дали лицето за јавни набавки има потврда за положен испит) – 15.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 24.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Новинска Агенција Макфакс – 03.04.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 25.04.2019


Барање информација од јавен карактер од Настел – 27.02.2019

Известување од Зоран Азманов за повлекување на барање за информации од јавен карактер – 15.03.2019


Барање информација од јавен карактер од ТВ Канал 5 (сомневање за пиратерија и повреда на авторски права) – 06.02.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 19.02.2019


Барање информација од јавен карактер од ТВ Канал 5 (Допис -Пријава до МВР против операторите ВипОне и Телеком) – 06.02.2019

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 19.02.2019
Accessibility

Accessibility