1

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување програмски пакети; Употреба на јазикот

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019