1

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик

Редовен програмски надзор – Бив Пирамида (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 18.06.2019