2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 30.05.2019

Мерка јавна опомена

Програмски концепт

– Изречена мерка јавна опоена на ЛАЈФ Радио Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019Accessibility

Accessibility