2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Радио Б-97 ДООЕЛ Битола (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор -Радио Б-97 ДООЕЛ Битола(член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 03.06.2019

Изречена мерка:

Програмски концепт

– Изречена мерка јавна опомена на Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019Accessibility

Accessibility