2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА ЛАВ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Лав (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена – Радио Лав (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019Accessibility

Accessibility