2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА БИ-КИ АЛ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола(член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Обезбедување јавност во работата на издавачите на медиуми

– Контролен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола (член 15 став 1 од Закон за медиуми) – 03.06.2019

– Редовен административен надзор РА БИ КИ АЛ ДООЕЛ Битола  (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор Радио БИ-КИ-АЛ – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 27.06.2019

Јавна опомена:

Обезбедување јавност во работата на издавачите на медиуми

Радио БИ КИ АЛ (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 30.05.2019

Би-Ки-Ал (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019Accessibility

Accessibility