2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – РА КОЧАНИ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019

Изречени мерки: 

Јавна опомена Радио Кочани (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019Accessibility

Accessibility