2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување музика на македонски јазик

– Контролен програмски надзор  Радио ЗОНА М 1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 20.12.2019

– Вонреден програмски надзор Радио ЗОНА М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Зона М-1 – (член 80 стаови 7,8 и 9 од ЗААВМУ) – 18.10.2019

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и радиодифузерите се должни дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на радио

– Редовен програмски надзор Радио ЗОНА М-1 – (чле 64 и челен 90 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

Правила за емитување аудио комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио ЗОНА М-1 – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор РА ЗОНА М-1 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 29.11.2019

– Редовен административен надзор РА ЗОНА М-1 – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Зона М-1 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.10.2019


Accessibility

Accessibility