2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор  ТВ Алфа (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 28.05.2019

Начела за вршење на дејноста

Вонреден програмски надзор ТВ Алфа (член 61 алинеи 1, 3 и 9 од ЗААВМУ) – 12.03.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Алфа (член 14 од ЗМ, член 51 став 1, член 97 од ЗААВМУ) – 22.02.2019

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа (член 50 став 3, членови 52, 53, 54, 55, 93, 94, 98, 99, 101 од ЗААВМУ) – 22.02.2019Accessibility

Accessibility