2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмите 

– Вонреден програмски надзор ТВ Нова – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 10.12.2019

Спонзорство, нови рекламни техники, комерцијални комуникации

– Контролен програмски надзор ТВ Нова – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ, член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица) – 21.11.2019

– Вонреден програмски надзор ТВ Нова – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ, член 16 од Правилникот за заштита на малолетните лица) – 21.11.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.12.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Нова – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Изворно создадена програма, употреба на јазикот во програмата 

– Вонреден програмски надзор ТВ Нова – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) -10.12.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Нова – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Нова – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Импресум, информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор ТВ Нова – (член 14 од Законот за медиуми) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Нова – (член 14 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.08.2019

– Контролен административен надзор ТВ Нова – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен административен назор ТВ Нова – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Нова – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019


Accessibility

Accessibility