1

2019 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен адмнинистративен надзор Јени Балкан Хафтал’к Билтен (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2019

Редовен административен надзор Јени Балкан Хафталк Билтен (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019