1

2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен админситративен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2019

Редовен административен надзор Фокус (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019