1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/Изречена мерка јавна опомена

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Гурра (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Гурра (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – ТВ Гурра (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2019