2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување изворно создадена програма

– Контролен прогрaмски надзор ТВ Студио Тера – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Студио Тера – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

Употреба на јазикот во програмите

– Контролен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 64 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Студио Тера –  (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

Услови за рекламирање и телешопинг, Рекламирање на поделен екран

– Редовен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 98 став 2 од ЗААВМУ – член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники ) – 18.07.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена –  ТВ Студио Тера – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 98 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузери

ТВ Студио Тера – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019Accessibility

Accessibility