2019 година

 

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Заштита на малолетни лица, почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Контролен административен надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 03.06.2019

– Вонреден програмски надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 06.03.2019

– Редовен програмски надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3, членови 52, 53, 54, 55, 93, 94, 98, 99, 101 од ЗААВМУ) – 22.02.2019

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (член 14 од Законот за медиуми) – 03.06.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје (прекршување на член 14 од ЗМ) – 22.02.2019Accessibility

Accessibility