2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување македонска музика

– Вонреден програмски надзор Радио ХИТ ФМ  – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и радиодифузерите на регионално ниво се должни дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на радио

– Редвен програмски надзор Радио ХИТ ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

 Правила за емитување аудио комерцијални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио ХИТ ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор РАДИО ХИТ ФМ (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 29.11.2019

– Редовен административен надзор РАДИО ХИТ ФМ – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Хит ФМ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.10.2019

Импресум

– Контролен административен надзор Радио Хит ФМ – (член 14 од Законот за медиуми) – 27.12.2019

– Редовен административен надзор РАДИО ХИТ ФМ – (прекршување на член 14 од ЗМ) – 03.10.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Хит ФМ – (член 14 од ЗМ) – 18.10.2019

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Хит ФМ– (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Радио Хит ФМ  (член 9 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 10.06.2019Accessibility

Accessibility