Редовен административен надзор врз ТВ Сонце

Скопје, 8 јуни 2019 – За обврската за доставување на писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведување на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март 2019 година, редовен административен надзор е извршен врз ТВ Сонце.

Надзорот покажа дека не е констатирано прекршување.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

ТВ Сонце (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019Accessibility

Accessibility