Вонреден административен надзор врз Радио Аљбана Плус и МХ – Радио

Скопје, 17.07.2019 – По службена должност, вонреден административен надзор е извршен врз радио Аљбана Плус од Куманово за да се утврди дали е извршена промена на сопственичката сруктура без истата да биде одобрена од Агенцијата. При надзорот е утвдено прекршување на членот 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ.

Вонреден надзор по службена должност е извршен и врз МХ – Радио од Охрид, за обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување, каде беше утврдено дека радиото не ги исполнува минималните кадровски услови, утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

Аљбана Плус (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

МХ – Радио (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување) – 15.07.2019Accessibility

Accessibility