Контролен административен надзор врз 10 радиодифузери

Скопје, 31.07.2019г. – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз радиото БИ-КИ-АЛ Еко Радио, Хит Радио, Радио Капитол ФМ, Радио 106, Радио Албана Плус, Радио Кочани ФМ, Радио Лав, ТВ Топестрада и ТВ Гурра, за да утврди дали е постапено по Решенијата за преземање мерка-јавна опомена, претходно упатени од Агенцијата, заради недоставување писмен извештај за спроведување на обрските утврдени во дозволата за радио и ТВ емитување.

Со надзорот е констатирано дека радиодифузерите постапиле согласно одредбите од Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на следните линкови:

РА БИ-КИ АЛ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

РА ЕКО – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

РА ХИТ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

РА КАПИТОЛ ФМ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

РА 106 – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

РА АЛБАНА ПЛУС – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019
РА КОЧАНИ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

РА ЛАВ – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

ТВ ТОПЕСТРАДА – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019
ТВ ГУРРА – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019Accessibility

Accessibility