Редовен и контролен програмски надзор врз 5 телевизии

Скопје, 31.07.2019 – Врз телевизиите ТВ Дибра, ТВ Морис и ТВ Нова, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за обврските за заштита на малолетната публика, правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, правилата при обезбедување на квизови  и емитување игри на среќа. Кај ТВ Нова од Гевгелија надзорот покажа непочитување на обврската за правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации.

Контролен програмски надзор извршен врз ТВ Клан Мацедониа за емитување минимум 30% програма изворно создадена и кај ТВ Компани 21-М за употребата на јазикот во програмата, каде се утврди дека постапиле по упатените мерки јавна опомена.

Извештаите се достапни на линковите:

ТВ Дибра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Морис – (член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Нова – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Клан Мацедониа – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ Компани 21-М – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019Accessibility

Accessibility