2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

– Контролен програмски надзор – ТВ Компани 21-М (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 12.08.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Компани 21-М (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 11.09.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Контролен програмски надзор ТВ Компани 21-М – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 06.11.2020

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 10.08.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Компани 21-М (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.09.2020

– Контролен програмски надзор ТВ Компани 21-М – (член 98 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ Компани 21-М –  (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 10.08.2020Accessibility

Accessibility