2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Шења – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.10.2020

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 12.08.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Контролен програмски надзор ТВ Шења – (член 55 став 7 од ЗААВМУ) – 06.11.2020

Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 10.08.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Шења (член 55 став 7 од ЗААВМУ) – 11.09.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Шења –  (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 10.08.2020

Надзор над изборно медиумско претставување

Надзор над изборно медиумско претставување ТВ Шења (член 75 став 1 од Изборниот законик) – 27.07.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор – ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

Редовен програмски надзор – ТВ Шења – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020Accessibility

Accessibility