2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Надзор над изборно медиумско претставување

– Прв програмски сервис на македонско радио МРА1 (член 76-б став 3 од Изборен законик) – 15.07.2020

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

– Редовен програмски надзор  – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Редовен програмски надзор Прв програмски сервис МРА 1 – (членови 53, 54, 98, 99 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 03.02.2020Accessibility

Accessibility