2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Начела за вршење на дејноста

– Вонреден програмски надзор – Втор програмски сервис МРА2 (член 61 од ЗААВМУ) – 23.09.2020

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени програми

– Редовен програмски надзор – Втор програмски сервис МРА 2 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор Втор програмски сервис МРА 2 – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Редовен програмски надзор Втор програмски сервис МРА 2 – (членови 53, 54, 98, 99 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 03.02.2020Accessibility

Accessibility