2020 година

Барање информации од јавен карактер од Центар за економски анализи – 11.09.2020

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 23.09.2020


Барање информации од јавен карактер од Центар за управување со промени – 07.08.2020

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 19.08.2020


Барање информации од јавен карактер од Адвокатското друштво Томислав Кузманоски – 01.06.2020 

Решение за отфрлање на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 16.06.2020


Барање информации од јавен карактер од Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство – 21.05.2020

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 22.05.2020


Барање информации од јавен карактер од Национален младински совет на Македонија – 15.05.2020

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 22.05.2020


Барање информации од јавен карактер од физичко лице – 14.02.2020

Решение за делумно позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 24.02.2020

Решение за делумно отфрлање на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 24.02.2020


Барање информации од јавен карактер од Центар за управување со промени (чување електронски записи) – 11.03.2020

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 31.03.2020


Барање информации од јавен карактер од Центар за управување со промени (информации поврзани со членовите на Советот на Агенцијата) – 11.03.2020 

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 31.03.2020


Барање информации од јавен карактер од Центар за управување со промени (податоци за плати на вработените) – 11.03.2020

Решение за делумно позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 31.03.2020

Решение за делумно отфрлање на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 31.03.2020


Барање информации од јавен карактер од Центар за управување со промени (структура на вработени) – 11.03.2020

Решение за делумно позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 31.03.2020

Решение за делумно отфрлање на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 31.03.2020Accessibility

Accessibility