1

2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Вечер  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Редовен административен надзор Вечер (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор  Вечер  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Вечер (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020