2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Емитување музика на македонски јазик

– Редовен програмски надзор РА РФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и 90 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА РФМ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Редовен административен надзор РА РФМ – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 30.09.2020Accessibility

Accessibility