2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

– Контролен програмски надзор  ТВ Алфа (член 98 од ЗААВМУ) – 13.04.2020

– Контролен програмски надзор  Корегиран извештај на ТВ Алфа (од 4.02.2020) – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 10.02.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Алфа – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 28.02.2020

– Контролен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

–  Редовен административен надзор  ТВ Алфа –  (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

– Контролен програмски надзор ТВ Алфа – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 17.08.2020

– Редовен програмски надзор ТВ Алфа (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Алфа– (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 10.07.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор  ТВ Алфа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

– Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020Accessibility

Accessibility