1

2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Титлување на програмски сервиси; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор –  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.07.2020

Редовен прогамски надзор– (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020