1

2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски нaдзор  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.09.2020

– Редовен програмски нaдзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 24.06.2020