1

2020 година

Извештај од спроведен надзор

Начела за вршење на дејноста

Вонреден програмски надзор ТВ Коха  (прекршување на член 61 од ЗААВМУ) – 15.12.2020