2020 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки јавна опомена

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

– Контролен програмски надзор –  ТВ Канал 5 – (член 98 од ЗААВМУ) – 13.04.2020

– Контролен програмски надзор –  ТВ Канал 5 – (член 98 став 2 од ЗААВМУ и член 14 од Правилникот за нови рекламни техники) – 07.02.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Канал 5 – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 28.02.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ Канал 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 5 (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

Начела за вршење на дејноста, говор на омраза

– Вонреден програмски надзор ТВ Канал 5 – (член 61 од ЗААВМУ) – 30.03.2020

– Вонреден програмски надзор ТВ Канал 5  – (член 48 и член 61 од ЗААВМУ) – 13.04.2020Accessibility

Accessibility