2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски аудио или аудиовизуелни дела и половина од обврските да ги остварат во период од 7 до 19 часот

Редовен програмски надзор ТВ Канал Феста (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Канал Феста (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор ТВ Канал Феста (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) 25.11.2020Accessibility

Accessibility