2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Сител – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

– Вонреден програмски надзор – ТВ Сител (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.05.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Сител (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 04.06.2020

– Контролен програмски надзор – ТВ Сител – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 10.07.2020

– Контролен прогрaмски надзор ТВ Сител (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

– Контролен програмски надзор – ТВ Сител (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.02.2020

– Вонреден програмски надзор – ТВ Сител  (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.04.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Сител (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 07.05.2020

– Контролен програмски надзор – ТВ Сител  (член 98 од ЗААВМУ) – 13.02.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Сител – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

– Редовен програмск надзор – ТВ Сител (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Сител – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020Accessibility

Accessibility