1

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Сопственичка структура

Контролен административен надзор Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 03.09.2020

Редовен административен надзор Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Редовен административен надзор  Капитал (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

  • Решение за мерка јавна опомена Капитал (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.06.2020