1

2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Вонреден административен надзор Јени Балкан – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 09.12.2020