1

2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Добра храна – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Редовен административен надзор Добра храна– (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Добра храна – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Добра храна (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020