1

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Теленет Ком – (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Вонреден програмски надзор Теленет Ком – (член 141 од ЗААВМУ) – 14.04.2021

Редовен програмски надзор Теленет Ком – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗАВМУ) – 23.03.2021

Вонреден програмски надзор Теленет Ком (член 141 од ЗААВМУ) – 08.01.2021