2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен адмиснитративен надзор ТВ Алфа – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Вонреден програмски надзор ТВ Алфа (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.12.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Алфа – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 27.12.2021

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите

Контролен програмски надзор ТВ Алфа – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Алфа – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена  АЛФА ТВ (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 13.04.2021


Accessibility

Accessibility