2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор РА Буба-Мара – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Редовен административен надзор РА Буба-Мара – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021

 Accessibility

Accessibility