1

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Сонце – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Сонце – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Јавност во рабоатата на издавачите на медиуми

– Редовен административен надзор – ТВ Сонце – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор В Сонце (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.02.2021

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

– Редовен програмски надзор ТВ Сонце (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.02.2021

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Редовен програмски надзор ТВ Сонце (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.02.2021