2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена: 

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

– Редовен програмски надзор МТВ 2 (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) –  02.03.2021

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Контролен програмски надзор – МРТ 2 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 29.04.2021

– Редовен програмски надзор МТВ 2 (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 02.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена МРТ 2 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.03.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор МРТ 2 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 29.04.2021

– Редовен административен надзор МРТ 2  (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена МРТ 2 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.03.2021


Accessibility

Accessibility