2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Вонреден програмски надзор ТВ Алфа (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.12.2021

  • Мерка јавна опомена ТВ Алфа (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 27.12.2021

Редовен програмски надзор ТВ Алфа (член член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

  • Мерка јавна опомена ТВ Алфа (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 13.04.2021


Accessibility

Accessibility