2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – Универзитетско радио УКЛО ФМ – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио УКЛО ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио УКЛО ФМ – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2021Accessibility

Accessibility