2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор  МРА 1 (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 21.01.2021

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор МРА 1 (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.01.2021

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Редовен програмски надзор МРА 1 (член 53, 54, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.01.2021Accessibility

Accessibility