2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер, Јавноста во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 24.03.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.03.2021Accessibility

Accessibility